ابزار های خاص و هلدر

 

ساخت انواع هلدرهای صنعتی :

ساخت ابزار مخصوص جهت تولید انبوه قطعات
ساخت و طراحی ابزارهای چند پله جهت تولید