ابزار های لوله سازی و پروفیل سازی

ابزارهای لوله سازی و پروفیل سازی

انواع رول برای شکل دادن ورقه و ساخت لوله و پروفیل ها باز با مقاطع متنوع ساخته شده از بهترین آلیاژ موجود می باشد.

گریدهای متنوعی از استیل جهت جوشکاری رول ها موجود می باشند که حرارت را به سرعت دفع نموده و جوشکاری را تسریع می نمایند.

تمام کننده ساخت پروفیل و لوله های استیل تیم طراحان ما جهت طراحی رول و پروفیل آماده می باشند.

تیغه های آلفا با روکش های متنوع جهت ارتقای عملیات موجود می باشند.

تیغه های COC جهت ساخت لوله با ضخامت های متنوع موجود می باشند.