تیغه های صنایع سلولزی

تیغه های صنایع سلولزی

تیغه های صنایع سلولزی تیغه صنایع سلولزی تیغه سازی , تیغه ساز , تیغه پرفراژ, تیغه - تیغه های صنایع سلولزی

تیغه های صنایع سلولزی

 

با استفاده از عملیات حرارتی متمایز ؛ تیغه های ساخته شده با سختی بیشتر باعث افزایش مقاومت به سایش و تغییر شکلهای مرتبط با گرما می شود.

Materials:

Chrome Vanadium

High Chrom III

High Chrom IV

HSS