تولید تیغه های برش

شرکت فنی مهندسی توانا با هدف طراحی، ساخت و تولید انواع قطعات صنعتی نظیر انواع تیغه های برشی ،قالب سمبه و ماتریس و پرس وابزار های برشی (هلدر) و کلیه قطعات صنعتی در سال ۸۵ شروع به کار کرده است.
در این مجموعه واحد های تولیدی با امکانات مرتبط و مکمل در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و مجموعه وسیعی با توانایی بسیار کامل را بوجود آورده اند.
از دیگر خدمات شرکت مونتاژ و نصب دستگاه های تراش دروازه ای و آبکاری و سخت کاری انواع قطعات و واردات انواع تیغه برشی می باشد.

 

ایمیل های زیر ایجاد گردد.
fallahpour@grouptavana.com
info@grouptavana.com